BALLISTOL universalol

  • Sale
  • Regular price €7.00


Internationale gevaarsymbolen (GHS) Ontvlambaar (GHS02)
Signaalwoord (gevaarlijke stoffen) Gevaar
Gevaarlijke stoffen GHS, H-zinnen
H 222: zeer licht ontvlambaar gas , H 229: houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting
Gevaarlijke stoffen GHS, P-zinnen
P 102: buiten het bereik van kinderen houden. , P 211: niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. , P 251: houder onder druk: ook na gebruik niet doorboren of verbranden. , P 210: verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken. , P 370+378: In geval van brand: blussen met… , P 410+412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50 °C/122 °F. , P 501: Inhoud/verpakking afvoeren naar…
Inhoud 200 ml
Categorie Universele olie
Uitvoering Spuitbus
Soortnaam Universele olie